TRA TỪ
Unit 19 - I don’t have any crakers.
Bài học trước
18
Unit 18 - You should see the doctor.
Nói khuyên bảo, nhắc nhở với "Should" và "May".
Bài học sau
20
Unit 20 - I want to play chess.
Cách diễn đạt mong muốn với từ "Want".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×