TRA TỪ
Unit 17 - We mustn't play in the street.
Bài học trước
16
Unit 16 - Tokyo is bigger than London.
Ôn luyện cách nói so sánh hơn.
Bài học sau
18
Unit 18 - You should see the doctor.
Nói khuyên bảo, nhắc nhở với "Should" và "May".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×