TRA TỪ
Unit 15 - We will cruise around the islands.
Bài học trước
14
Unit 14 - What will the weather be like tomorrow?
Hỏi và trả lời về thời tiết trong tương lai gần.
Bài học sau
16
Unit 16 - Tokyo is bigger than London.
Ôn luyện cách nói so sánh hơn.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×