TRA TỪ
Unit 3 - What does she do?
Bài học trước
2
Unit 2 - I live in a cottage.
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về nơi chốn, địa chỉ.
Bài học sau
4
Unit 4 - How often do you play football?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về tần suất thói quen của ai đó.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×