TRA TỪ
Unit 14 - What will the weather be like tomorrow?
Bài học trước
13
Unit 13 - We are going to the zoo tomorrow.
Hỏi và trả lời về dự định tương lai.
Bài học sau
15
Uni t 15 - We will cruise around the islands.
Ôn luyện cách sử dụng câu với thì tương lai đơn giản.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×