TRA TỪ
Unit 13 - We are going to the zoo tomorrow.
Bài học trước
12
Unit 12 - What did you do yesterday?
Hỏi và trả lời về hành động trong quá khứ.
Bài học sau
14
Unit 14 - What will the weather be like tomorrow?
Hỏi và trả lời về thời tiết trong tương lai gần.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×