TRA TỪ
Unit 12 - What did you do yesterday?
Bài học trước
11
Unit 11 - I was at a school festival yesterday.
Nói về nơi chốn trong quá khứ, sử dụng thì quá khứ đơn giản.
Bài học sau
13
Unit 13 - We are going to the zoo tomorrow.
Hỏi và trả lời về dự định tương lai.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này