TRA TỪ
Unit 10 - Where is the post office?
Bài học trước
9
Unit 9 - What is he like?
Hỏi, trả lời và miêu tả tính cách của ai đó.
Bài học sau
11
Unit 11 - I was at a school festival yesterday.
Nói về nơi chốn trong quá khứ, sử dụng thì quá khứ đơn giản.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×