TRA TỪ
Unit 9 - How many books are there?
Bài học trước
8
Unit 8 - How often have you got English?
Hỏi và trả lời về thời khóa biểu, sử dụng các trạng từ chỉ tần suất.
Bài học sau
10
Unit 10 - My mother looks athletic and she's kind.
Hỏi và trả lời về diện mạo của ai đó. Làm quen với câu so sánh.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×