TRA TỪ
Unit 8 - How often have you got English?
Bài học trước
7
Unit 7 - What do you do on Mondays?
Nói về các hoạt động ngoại khóa, sau giờ lên lớp. Ôn luyện cách sử dụng với động từ "Can".
Bài học sau
9
Unit 9 - How many books are there?
Hỏi và trả lời về số lượng đồ vật.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×