TRA TỪ
Unit 7 - What do you do on Mondays?
Bài học trước
6
Unit 6 - Where is the sofa?
Hỏi và trả lời về vị trí.
Bài học sau
8
Unit 8 - How often have you got English?
Hỏi và trả lời về thời khóa biểu, sử dụng các trạng từ chỉ tần suất.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×