TRA TỪ
Unit 5 - I like dancing.
Bài học trước
4
Unit 4 - I can dance.
Hỏi và trả lời về khả năng của bản thân và người khác với động từ "Can".
Bài học sau
6
Unit 6 - Where is the sofa?
Hỏi và trả lời về vị trí.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×