TRA TỪ
Unit 20 - I went to Ha Long Bay.
Bài học trước
19
Unit 19 - He's going to buy some fruit.
Ôn luyện cách diễn đạt về kế hoạch, dự định trong tương lai gần với "Be going to".
Bài học sau
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×