TRA TỪ
Unit 17 - I'm riding a bicycle.
Bài học trước
16
Unit 16 - I like monkeys because they are funny.
Hỏi và trình bày lí do.
Bài học sau
18
Unit 18 - How much is that T-shirt?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về giá cả và trang phục.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×