TRA TỪ
Unit 15 - What do you have?
Bài học trước
14
Unit 14 - What is it?
Hỏi và trả lời, giới thiệu về đồ vật.
Bài học sau
16
Unit 16 - I like monkeys because they are funny.
Hỏi và trình bày lí do.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×