TRA TỪ
Unit 12 - She's a doctor.
Bài học trước
11
Unit 11 - What time is it?
Hỏi, trả lời và nhắc nhở về thời gian.
Bài học sau
13
Unit 13 - What's your favorite food?
Đưa ra lời mời, lời gợi ý; cách nói tán thành hay từ chối.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×