TRA TỪ
Unit 6 - Where is the sofa?
Bài học trước
5
Unit 5 - I like dancing.
Diễn đạt sở thích, thói quen của bản thân và người khác.
Bài học sau
7
Unit 7 - What do you do on Mondays?
Nói về các hoạt động ngoại khóa, sau giờ lên lớp. Ôn luyện cách sử dụng với động từ "Can".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×