TRA TỪ
Unit 14 - What is it?
Bài học trước
13
Unit 13 - What's your favorite food?
Đưa ra lời mời, lời gợi ý; cách nói tán thành hay từ chối.
Bài học sau
15
Unit 15 - What do you have?
Ôn luyện cách diễn đạt sở hữu.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×