TRA TỪ
Unit 8 - My book is new.
Bài học trước
7
Unit 7 - What are these?
Làm quen với danh từ số nhiều. Tiếp tục hỏi và trả lời ngắn gọn về tên đồ vật, nơi chốn.
Bài học sau
9
Unit 9 - My father is tall.
Các tính từ chỉ cảm giác thường gặp. Hỏi và trả lời đơn giản về đặc điểm ngoại hình của một người.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×