TRA TỪ
Unit 5 - How old are you?
Bài học trước
4
Unit 4 - She's my mother.
Ôn luyện cách hỏi và giới thiệu về người khác.
Bài học sau
6
Unit 6 - What's this?
Hỏi và trả lời ngắn gọn về tên đồ vật và nơi chốn với từ để hỏi "What".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×