TRA TỪ
Unit 4 - She's my mother.
Bài học trước
3
Unit 3 - Who's that?
Hỏi và giới thiệu về người khác với "This" và "That".
Bài học sau
5
Unit 5 - How old are you?
Hỏi và trả lời về tuổi tác. Học số đếm từ 1 đến 10.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×