TRA TỪ
Unit 19 - What color is the sky?
Bài học trước
18
Unit 18 - It's sunny in Hanoi today.
Hỏi và trả lời về thời tiết.
Bài học sau
20
Unit 20 - How many crayons?
Hỏi và trả lời về số lượng.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này