TRA TỪ
Unit 18 - It's sunny in Hanoi today.
Bài học trước
17
Unit 17 - There is a ball on the floor.
Giới thiệu sự tồn tại của vật với "There is" và "There are".
Bài học sau
19
Unit 19 - What color is the sky?
Hỏi và trả lời về màu sắc.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này