TRA TỪ
Unit 17 - There is a ball on the floor.
Bài học trước
16
Unit 16 - Where is the chair?
Hỏi và miêu tả vị trí đồ vật.
Bài học sau
18
Unit 18 - It's sunny in Hanoi today.
Hỏi và trả lời về thời tiết.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×