TRA TỪ
Unit 16 - Where is the chair?
Bài học trước
15
Unit 15 - What are they doing?
Hỏi và trả lời về hoạt động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Bài học sau
17
Unit 17 - There is a ball on the floor.
Giới thiệu sự tồn tại của vật với "There is" và "There are".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×