TRA TỪ
Unit 15 - What are they doing?
Bài học trước
14
Unit 14 - What do you have?
Cách diễn đạt sở hữu với "Have" và "Has".
Bài học sau
16
Unit 16 - Where is the chair?
Hỏi và miêu tả vị trí đồ vật.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×