TRA TỪ
Unit 14 - What do you have?
Bài học trước
13
Unit 13 - I have got a cat.
Diễn đạt sở hữu với "Have got/Has got".
Bài học sau
15
Unit 15 - What are they doing?
Hỏi và trả lời về hoạt động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này