TRA TỪ
Unit 13 - I have got a cat.
Bài học trước
12
Unit 12 - I like playing football.
Hỏi và trả lời về sở thích cá nhân với động từ "Like" đi kèm động từ.
Bài học sau
14
Unit 14 - What do you have?
Cách diễn đạt sở hữu với "Have" và "Has".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×