TRA TỪ
Unit 12 - I like playing football.
Bài học trước
11
Unit 11 - I like chicken.
Hỏi và trả lời về sở thích cá nhân với động từ "Like" đi kèm danh từ.
Bài học sau
13
Unit 13 - I have got a cat.
Diễn đạt sở hữu với "Have got/Has got".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×