TRA TỪ
Unit 1 - What's your name?
Bài học trước
Bài học sau
2
Unit 2 - How are you?
Học cách chào hỏi vào các thời điểm trong ngày, cách nói tạm biệt. Hỏi thăm và trả lời về sức khỏe.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này