TRA TỪ
Unit 3 - Who's that?
Bài học trước
2
Unit 2 - How are you?
Học cách chào hỏi vào các thời điểm trong ngày, cách nói tạm biệt. Hỏi thăm và trả lời về sức khỏe.
Bài học sau
4
Unit 4 - She's my mother.
Ôn luyện cách hỏi và giới thiệu về người khác.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×