TRA TỪ
Unit 10 - Let's play together.
Bài học trước
9
Unit 9 - My father is tall.
Các tính từ chỉ cảm giác thường gặp. Hỏi và trả lời đơn giản về đặc điểm ngoại hình của một người.
Bài học sau
11
Unit 11 - I like chicken.
Hỏi và trả lời về sở thích cá nhân với động từ "Like" đi kèm danh từ.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này