TRA TỪ
Unit 7 - What are these?
Bài học trước
6
Unit 6 - What's this?
Hỏi và trả lời ngắn gọn về tên đồ vật và nơi chốn với từ để hỏi "What".
Bài học sau
8
Unit 8 - My book is new.
Miêu tả đồ vật với các tính từ thường gặp.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này