TRA TỪ
Unit 2 - How are you?
Bài học trước
1
Unit 1 - What's your name?
Học cách hỏi và giới thiệu với người khác về tên mình và cách đánh vần tên đó.
Bài học sau
3
Unit 3 - Who's that?
Hỏi và giới thiệu về người khác với "This" và "That".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này