TRA TỪ

Luyện tập - Bài 33

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên phụ âm /ʃ/ trong từ
235
43
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /ʃ/ vào ô chữ
220
45
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có phụ âm /ʃ/ vào chỗ trống
239
43
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm vô thanh /ʃ/
233
41
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /ʃ/ vào câu danh ngôn
222
30
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /ʃ/ rồi so sánh
160
132
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay