TRA TỪ

Luyện tập - Bài 30

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /z/
282
47
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /z/ vào chỗ trống
283
36
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có phụ âm /z/ vào chỗ trống
282
44
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /z/
266
46
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /z/ vào câu danh ngôn
253
36
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /z/ rồi so sánh
172
127
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay